Co obejmuje OCP przewoźnika?

Co obejmuje OCP przewoźnika?

Co obejmuje OCP przewoźnika? Ubezpieczenie OCP przeznaczone jest dla przewoźników drogowych, którzy zawodowo zajmują się transportem towarów. Chroni ono ładunek w przypadku jego uszkodzenia, pożaru lub kradzieży. Podobnie jak AC, jest to ubezpieczenie dobrowolne. Jednocześnie zdecydowana większość klientów wymaga od przewoźników wykupienia ubezpieczenia OCP. Chcą mieć pewność, że powierzony przewoźnikom towar jest chroniony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. OCP jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, który zawodowo zajmuje się przewozem towarów.

Podobnie jak polisa OC, ubezpieczenie to zawierane jest w towarzystwie ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy. Jednocześnie OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warto jednak je wykupić, aby ograniczyć straty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w sektorze transportowym. Co obejmuje OCP przewoźnika? https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ OCP dzieli się na 2 rodzaje: OCP dla transportu krajowego, OCP dla transportu międzynarodowego. Zakres ochrony polisy OC jest zróżnicowany. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę przepisy prawa przewozowego (na terenie Polski) oraz Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) w przypadku transportu międzynarodowego. Co obejmuje OCP przewoźnika? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w dalszej części artykułu.

OCP przewoźnika

Ponieważ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w transporcie nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jego zakres nie jest regulowany ustawowo, lecz wynika z indywidualnych regulaminów poszczególnych firm. Dlatego też zakres ochrony i jego wyłączenia mogą być zupełnie inne dla każdego towarzystwa, a różnice te mogą być bardzo duże. Co do zasady jednak większość firm wyłącza z ochrony przewóz zwierząt, leków, dzieł sztuki czy materiałów niebezpiecznych. Jest to całkiem zrozumiałe. Wszystkie te wyłączenia wymagają bardzo specyficznych warunków transportu. Dzieła sztuki muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Są to często bardzo drogie przedmioty, które przy niewłaściwym transporcie mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, a tym samym stracić na wartości. Niewłaściwy transport powinien więc odbywać się na odpowiedzialność właściciela. Zwierzęta i leki również wymagają specjalnych warunków transportu.

Co obejmuje OCP przewoźnika https://www.kiinde.pl/co-to-jest-ocp-w-transporcie/? Ochrona może dotyczyć zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Jeśli firma transportowa działa tylko na terenie Polski, nie ma potrzeby dodatkowego ubezpieczania towaru za granicą. Takie rozszerzenie będzie dodatkowo płatne i spowoduje, że odpowiedzialność przewoźnika będzie znacznie droższa. Jeśli jednak transport odbywa się zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami, to oczywiście należy uwzględnić oba zakresy ochrony. Wówczas towar jest zawsze ubezpieczony, niezależnie od tego, gdzie i na jakim obszarze znajduje się przewoźnik. Jest to bardzo ważny punkt, który decyduje o tym, czy polisa jest rzeczywiście przydatna i praktyczna, czy też nie.

Co obejmuje OCP przewoźnika?

Co obejmuje OCP przewoźnika?
Co obejmuje OCP przewoźnika?

Polisa gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (kradzież, uszkodzenie). Jednocześnie daje pewność i bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług danego przewoźnika oraz gwarantuje szanse na otrzymanie odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Coraz częściej klienci unikają zlecania przewozów nieubezpieczonym przewoźnikom. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne poziomy odpowiedzialności, choć w rzeczywistości różnice między ofertami są niewielkie. Większość polis chroni ubezpieczonego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem towaru w wyniku wypadku, awarii, pożaru lub kradzieży z parkingu strzeżonego. Oczywiście na przewoźnika i kierowcę pojazdu nałożony jest szereg obowiązków, których niedopełnienie skutkuje niewypłaceniem odszkodowania. Istnieją jednak firmy, które zapewniają ochronę również wtedy, gdy szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa kierowcy.

Koszty

Firmy ubezpieczeniowe często stosują różne zasady obliczania składki ubezpieczeniowej. Składka obliczana jest zazwyczaj na podstawie rocznego obrotu netto z usług transportowych (im wyższy obrót, tym wyższa składka), wysokości sumy gwarancyjnej. Suma ubezpieczenia powinna obejmować pełną wartość towaru przewożonego w przesyłce lub wartość zadeklarowaną w liście przewozowym. Cenę polisy zawsze można negocjować. Polisy ubezpieczeniowe często określają również udział własny przewoźnika w szkodzie. Ubezpieczenie z udziałem własnym może być często tańsze, ale w przypadku szkody przewoźnik pokrywa jej część. Firmy ubezpieczeniowe często nie biorą odpowiedzialności za transport towarów niebezpiecznych (ADR) i towarów wysokiego ryzyka, np. leków, pieniędzy, dokumentów, dzieł sztuki, żywych zwierząt, elektroniki, alkoholu, tytoniu itp. Z reguły za szczególne zdarzenia ubezpieczeniowe naliczane są wyższe składki, czyli za dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Koszty są zróżnicowane, tak jak i zakres OCP. Przewoźnicy powinni dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi ubezpieczenia OCP.